İHALE İLANI

TURGUTLU MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

Sıra No Taşınmaz No  Mahalle

 Ada   

Parsel          

Yüzölçümü  

(m²)

Hazine Hissesi  Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedel

Geçici

Teminat

İhale Günü İhale Saati
1 45160101388   Avşar 1990   4 853,00 608,00 Arsa İkiz notasyonlu blok nizam 3 katlı, yoldan 5 metre ve komşu parselden 3 metre çekme mesafesi olan konut imarlıdır. 1.647.000,00-TL 329.400,00-TL 18.10.2023 10:30
2 45160103212 Irlamaz 2656   2 300,00 TAM Arsa İkiz notasyonlu blok nizam 3 katlı, yoldan 5 metre ve komşu parselden 3 metre çekme mesafesi olan konut imarlıdır. 902.000,00-TL 180.400,00-TL 18.10.2023 10:45
3 45160103213 Irlamaz 2656   3 300,00 TAM Arsa İkiz notasyonlu blok nizam 3 katlı, yoldan 5 metre ve komşu parselden 3 metre çekme mesafesi olan konut imarlıdır. 903.000,00-TL 180.600,00-TL 18.10.2023 11:00
4 45160106650 Dağyeniköy 126      2 288,41 TAM Hali Arazi İmarsız 350.000,00-TL 70.000,00-TL 18.10.2023 11:15

                       

1) Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen bedel üzerinden yine karşısında belirtilen tarih ve saatte, Turgutlu Milli Emlak Şefliğince oluşturulacak Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır. İhale Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 196 Kat:4 Turgutlu/MANİSA adresindedir.

2) Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Turgutlu Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.  

3) İhalelerde taşınmaz satış bedelleri peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000,00 TL'sini geçtiği takdirde, ihale bedelinin l/4'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir. Taşınmazların satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi (%20) indirim uygulanacaktır.

4) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 25.05.2021 tarihli ve 970974 sayılı yazıları gereği satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL’ye (BeşMilyonTL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL’den (BeşMilyonTL’den) 10.000.000,00-TL’ye (OnMilyonTL’ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL’yi (OnMilyonTL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilecektir.

5) 4706 sayılı Yasanın 7. maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

6) İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah Belgesi),

b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Adres Beyanı),

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası (Kimlik Fotokopisi), Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

7) Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılaşma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılaşma şartları vb. hususlara ilişkin Hazineye, hiç bir sorumluluk yüklenmez.

8) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                 

9) Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.manisa.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

Tel: 0 236 313 22 65                                                                                                         

                                                                                                                                              İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01895751