T.C. SALİHLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO    : 2023/382 Esas

DAVALI      : 1- AHMET UĞURSOY (T.C.181******896) - Yeniköy Mah. Kapalı Bakkal Sok. Bina No: 5 D: 1  Sarıyer/ İSTANBUL    

Davacı tarafından aleyhinize açılan hissedarı olduğunuz Manisa ili Salihli ilçesi Şehitler Mahallesi 175 ada 15 parsel Zemin Kat 2 nolu bağımsız bölüm, aynı parsel 1. Kat 6 nolu bağımsız bölümde bulunan taşınmazlar hakkında Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 19/01/2024 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK. 317/2.md gereği tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz,HMK.128.md uyarınca,süresi içinde cevap vermediğiniz ve  delil bildirmediğiniz takdirde,davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,sonradan delil bildiremeyeceğiniz, belirlenen günde öninceleme ve tahkikat duruşması birlikte yapılacağından sulh için gerekli hazırlığı yapmanız,belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan duruşmada hazır olmadığınız takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,davacı tarafın muvafakatiniz olmadan iddiasını genişletebileceği  yahut değiştirebileceği, Aksi taktirde HMK'nın 147/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 
 

#ilangovtr Basın No ILN01915305