T.C.
MANİSA VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

 

Mülkiyeti Başkanlığımıza ait Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Aynı Ali Mahallesi, Sakarya Caddesi, No: 119, 981 Ada 232 köşe Parselde yer alan taşınmazın zemin katında bulunan 4 adet dükkân, tek dükkan olarak değerlendirilip ayrı ayrı kullanılmayacak şekilde kiraya verilecektir. 08.07.2024 Pazartesi Günü Saat:10.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi Açık Teklif Usulü’ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

 1. İdarenin
 1. Adresi : Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 1.Anafartalar Mah. Gaziosmanpaşa Cad. No:25 Şehzadeler MANİSA
 2. Telefon : 02362311608-02362314636

2.     İşin adı: Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Aynı Ali Mahallesi, Sakarya Caddesi, No: 119, 981 Ada 232 köşe Parselde yer alan taşınmazın üzerinde zemin + 5 kattan oluşan bina bulunmakta olup, zemin katında 4 adet dükkân bulunmakta olup 4 bağımsız bölüm tek dükkan olarak değerlendirilip ayrı ayrı kullanılmayacak şekilde kiraya verilecektir. Taşınmaz dış pencere ile kapı imalatları yapılmış olup içi kaba inşaat seviyesindedir. Söz konusu dükkâna ait mutfak ve havalandırma ile ilgili altyapı bulunmadığından kafe, kıraathane, restoran vb. işletmelere kiraya verilmeyecektir.

3.     İşin kira süresi 3(üç) yıldır. Kira bedeli aylık dönemler halinde peşin olarak takip eden ayın ilk beş iş günü içerisinde tahsil edilecektir. Kiralanan taşınmazın kira süresi kiracıya teslim tarihinden itibaren geçerli olacaktır. İlk yıl kira bedeli + KDV (% 20) ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranı + KDV (% 20) artırılması suretiyle bulunacak bedeldir

4.     Taşınmazın tahmin edilen kira bedeli (İlk yıl için toplam kira bedeli) 900.000,00 TL/Yıl+KDV (%20) (DokuzyüzbinTürklirası)’dır.

5.     Geçici teminat bir yıllık tahmin edilen kira bedeli üzerinden alınır. Oranı %3 (yüzde üç), tutarı 27.000,00 TL (YirmiyedibinTürklirası) ‘dir.

 1. İhalenin:

a.      Yapılacağı yer : Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası 1.Anafartalar Mah. Gaziosmanpaşa Cad. No:25 Şehzadeler MANİSA

 1. İhale tarihi :  08.07.2024
 2. İhale Saati: 10.30

 1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler
 1. Kanuni ikâmetgâh belgesi. (E-Devlet üzerinden barkodlu kabul edilir.)
 2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
 3. Oda Belgesi veya Nüfus Cüzdan sureti; (E-Devlet üzerinden barkodlu kabul edilir.)
  1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
 4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  3.  Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
 5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.
 7. Geçici Teminat Mektubu (Süresiz) (2886 sayılı yasaya uygun) olacaktır. Nakit olması halinde Manisa Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Ziraat bankası Manisa Merkez Şubesi TR 96 0001 0001 8867 8205 5850 43 iban nolu hesabına yatırıldığına dair dekont sunulacaktır.
 8. İdarece onaylı yer görme belgesi. (İhale dokümanının satın alınmasına müteakip yer idare personelince gösterilecektir.)
 9. İstekliler Satın aldıkları doküman içerisinde yer alan taşınmaz kira şartnamesinin her sayfasını kaşe veya isim ve soy isim yazarak imzalı bir şekilde ihale dosyasına koyacaklardır.

Belgeleri eksik/hatalı olan istekliler açık arttırmaya katılamayacaklardır.

Şartname ve ekleri, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 1.Anafartalar Mah. Gaziosmanpaşa Cad. No:25 Şehzadeler MANİSA adresinde görülebilir ve 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) karşılığı aynı adresten  adresinden temin edilebilir. Şartname ücretini Manisa Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Ziraat bankası Manisa Merkez Şubesi TR 96 0001 0001 8867 8205 5850 43 iban nolu hesabına yatırıldığına dair dekont karşılığında satın alınabilir. (İhale doküman bedeli hiçbir suretle geri iade edilemez.)

İhalede ilk yıllık bedel üzerinden yasal oranda damga vergisi (Binde 9,48), Karar Pulu (Binde 5,69) vergileri tahsil edilecektir, kiralama ilgili tüm masraflar alıcıya aittir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve ihale belgelerini son verme tarihi olan 08.07.2024 Pazartesi günü saat:10:30’dan önce şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 1.Anafartalar Mah. Gaziosmanpaşa Cad. No:25 Şehzadeler MANİSA adresinde İhale Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın No ILN02045809