ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- SOMA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Soma Orman İşletme Müdürlüğü 2024 Yılı Akaryakıt Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN        :              2023/1101005

1-İdarenin

a) Adı    :              ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- SOMA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi             :              Kurtuluş Samanyolu 2 45500 Soma SOMA/MANİSA

c) Telefon ve faks numarası        :              02366132038 - 02366136200

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası                :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı    :              Soma Orman İşletme Müdürlüğü 2024 Yılı Akaryakıt Mal Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı           :             

Motorin(Diğer): 100.000 lt 95 Oktan Benzin: 2.000 lt

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer             :              Akaryakıtın teslimi Soma Orman İşletme Müdürlüğüne ait hizmet ve makam araçları ile iş makinelerinin depolarına otomatik yakıt alma sistemi ile günün her saatinde 31.12.2024 tarihine kadar peyderpey yapılacaktır. Ancak önceden öngörülemeyen orman yangını zuhur etmesi ve İdarenin talebi halinde yangın mahallinde ya da arazide çalışan arazöz ve iş makinelerine akaryakıt sevkiyatı (tanker vb gibi araçlarla) İdarenin isteği doğrultusunda 7gün/24 saat yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi     :              Akaryakıtın teslimi 01.01.2024 tarihinden 31.12.2024 tarihine kadar , Soma Orman İşletme Müdürlüğüne ait hizmet ve makam araçları ile iş makinelerinin depolarına otomatik yakıt alma sistemi ile günün her saatinde peyderpey yapılacaktır. Ancak önceden öngörülemeyen orman yangını zuhur etmesi ve İdarenin talebi halinde yüklenici ya da anlaşmalı olduğu bir bayi tarafından yangın mahallinde ya da arazide çalışan arazöz ve iş makinelerine akaryakıt sevkiyatı İdarenin isteği doğrultusunda 7gün/24 saat mahallinde yapılacaktır. otomatik yakıt alma cihazlarının takılması işi idarenin belirleyeceği mahallerde yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi       :              01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati                :              21.11.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)             :              Soma Orman İşletme Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı Odası-Kurtuluş Mahallesi Samanyolu Sokak No:2 Soma/Manisa

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve en az iş bitim tarihine (31.12.2024) kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi

2-İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise, teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan ve en az iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi

3-İdarenin ihtiyacı olan akaryakıt 31/12/2024 tarihine kadar peyderpey alınacağından isteklinin/isteklilerin kendilerinin veya bağlı oldukları dağıtım ve pazarlama şirketi ya da ana bayiye bağlı

3-1- Soma ilçe merkezi sınırlarının veya Kırkağaç ilçe merkezi sınırlarının veya Turgutalp mahallesi sınırlarının birinin dahilinde Otomatik Yakıt  Sistemine sahip en az bir akaryakıt istasyonu olmalıdır.

3-2- İsteklinin/isteklilerin kendilerinin veya bağlı oldukları dağıtım ve pazarlama şirketi ya da ana bayiye bağlı Soma veya Kırkağaç ilçe merkezi sınırları içinde veya Turgutalp Mahallesi sınırları içinde en az 1 adet akaryakıt istasyonu/istasyonları bulunduğunu ve açık adresleri de gösterir yüklenicinin  bağlı olduğu akaryakıt dağıtım firmasınca onaylanmış Otomatik Yakıt sistemine sahip resmi bayii listesi teklif kapsamında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01909612