KIRKAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ
S.No MAHALLE TAŞINMAZ
NO
MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM
(m²)
H.HİSSESİ İMAR DURUMU VE AÇIKLAMA TAH.BEDELİ
(TL)
G.TEMİNAT
(TL)
İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 Karakurt 45080101760 ARSA 1775 10.128,33 Tam Küçük Sanayi Alanı 1.519.249,50 151.924,95 26 Nisan 2023 15.00
2 Karakurt 45080101633 ARSA 1666 2.758,17 Tam Küçük Sanayi Alanı 551.634,00 55.163,40 26 Nisan 2023 15:15
1- Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyasında mevcut genel ve özel şartlara göre hizasında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
İhaleler, Kırkağaç Kaymakamığı Yeni mahalle 55 sok, 45700 Kırkağaç Kaymakamlığı Toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08.30 - 17.30) Milli Emlak şefliğinde görülebilir.
4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 25.05.2021 tarih ve 1970974 sayılı yazıları gereği Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli 5.000.000 TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10.000.000 TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş) döner sermaye ücreti alınacaktır.
5- Taşınmaz satış ihalesinde alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000,00 TL'sını geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir
6- 4706 sayılı yasanın 7.maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
7- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) T.C. Kimlik Belgesi.
b) Türkiye 'de Kanuni İkametgah sahibi olmak ve tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı)
c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
d) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,
8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.kirkagac.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. TEL: 0236 588 1402
İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01811487