MANİSA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

KAYYIMLIK BÜRO BAŞKANLIĞINDAN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
 
SIRA NO İLÇE MAHALLE TAŞINMAZ NO CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) SATIŞI YAPILACAK ALAN  İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ  (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 Salihli Cumhuriyet 90 Bahçeli kargir 2 ev, kerpiç 4 ev ve arsa 81 20 286,62
127/1200 (30,33 m2)
B-5 Ticari
580.000,00 TL
174.000,00 TL
4.01.2024
10.00
1- Yukarıda özellikleri belirtilen Kayyımlık Büro Başkanlığımızca yönetilen 127/1200 (30,33m2)  oranındaki hisse Açık Arttırma Usulü ile satışı  dosyasında mevcut genel ve özel şartlara göre hizalsında belirtilen tarih ve saatte Kayyımlık Büro Başkanı Odasında (Milli Emlak Müdürü)yapılacaktır. 
2- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08:30 - 17:30) Kayyımlık Büro Başkanlığında görülebilir.
3-Satış bedeli peşin ödenecektir.
4-Satışa ilişkin her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.
5- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgah Belgesi)
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı)
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası,
d) Geçici Teminata ilişkin belge. (Türkiye Emlak Katılı Bankası Manisa Şubesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kayyımlık Bürosu adına TR06 0021 1000 0005 6111 9000 07 hesabına yatırılacak 174.000,00 TL Geçici Teminat Makbuzu.
e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,  
f) tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş belge veya vekaletnameyi vermeleri,
g) Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.manisa.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir TEL: 0236 233 26 70-71-72-73     
#ilangovtr Basın No ILN01952840