MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İyi Tarım ve Organik Tarım Uygulamaları İçin Preparat mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/391498

1-İdarenin

a) Adı

:

MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

2.ANAFARTALAR MAH. 1513 SOK. NO:16 45100 ŞEHZADELER/MANİSA

c) Telefon ve faks numarası

:

2362314605 - 2362314642

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

İyi Tarım ve Organik Tarım Uygulamaları İçin Preparat

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Bacillus thuringiensis preparat 350 Adet Bağda Külleme (Erysiphe necator) İçin Kullanılacak Organik Preparat 200 Adet Kurşuni küf (Botrytis cinerea) Mücadelesi İçin Biyolojik Preparat 150 Adet Feromon Tuzak 30.000 Adet Bordo Bulamacı 150 Adet Kükürt 30 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bacillus thuringiensis preparat 350 Adet Ahmetli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bağda Külleme (Erysiphe necator) İçin Kullanılacak Preparat 200 Adet Ahmetli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurşuni küf (Botrytis cinerea) Mücadelesi İçin Biyolojik Preparat 150 Adet Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Feromon Tuzak 30.000 Adet Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bordo Bulamacı 150 Adet Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Kükürt 30 Adet Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Bacillus thuringiensis preparat 350 Adet Ahmetli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bağda Külleme (Erysiphe necator) İçin Kullanılacak Preparat 200 Adet Ahmetli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurşuni küf (Botrytis cinerea) Mücadelesi İçin Biyolojik Preparat 150 Adet Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Feromon Tuzak 30.000 Adet Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bordo Bulamacı 150 Adet Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Kükürt 30 Adet Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin yüklenici tarafından imzalandığı gün işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.04.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü - Satın Alma

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen Bitki Koruma Ürünleri Satışı Yetki Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Bordo Bulmacı: Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış Organik Tarıma uygun olduğuna dair ruhsat belgesi

Tarımsal Kükürt :Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış Organik Tarıma uygun olduğuna dair ruhsat belgesi 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin Bacillus Thuringieensis Preparat, Bağda Külleme (Erysiphe Necator) İçin Kullanılacak Preparat, Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) Mücadelesi İçin Biyolojik Preparat, Feromon Tuzak, Bordo Bulamacı, Tarımsal Kükürt kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02008533