T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)

3. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ


Manisa Gar Sahasında Bulunan 2 Blok 16 Daireli Hizmetevinin Güçlendirme İmalatının Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/547594

1- İdarenin

a) Adı

:

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 3. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ATATÜRK CADDESI 121/ A ALSANCAK KONAK/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2324643131 - 2324647798

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Manisa Gar Sahasında Bulunan 2 Blok 16 Daireli Hizmetevinin Güçlendirme İmalatının Yapılması

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Hizmetevlerinin Güçlendirilmesi ve Bakım Onarımlarının Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Manisa

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 300 (Üç Yüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

23.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı No:121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

B-III

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Belge Adı

Açıklama

İnşaat Mühendisliği   

Mimarlık

Mezuniyet Belgesi

Mezuniyet Belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı: 40
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 60

 

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı: 57)
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)( Nakliyeler dahildir )

0,33%

0,49%

0,26

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

0,28%

0,42%

0,21

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

1,19%

1,78%

0,93

Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)( Nakliyeler dahildir )

0,52%

0,78%

0,41

Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir )

1,88%

2,83%

1,47

Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.( Nakliyeler dahildir )

2,22%

3,33%

1,74

Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması

1,53%

2,3%

1,2

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)( Nakliyeler dahildir )

0,55%

0,83%

0,43

190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması( Nakliyeler dahildir )

0,52%

0,78%

0,41

200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması( Nakliyeler dahildir )

0,47%

0,71%

0,37

Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması

0,21%

0,32%

0,17

250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)( Nakliyeler dahildir )

2,68%

4,02%

2,1

250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması( Nakliyeler dahildir )

0,72%

1,09%

0,56

Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere)

7,63%

11,45%

6

Çatı üzerine tahta kaplama yapılması

0,69%

1,04%

0,54

Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10°C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması

0,53%

0,8%

0,41

5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100 kPa (TR100) grafit/karbon esaslı ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)

2,59%

3,89%

2,03

40 x 40 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

0,74%

1,11%

0,58

(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

1,85%

2,78%

1,46

Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 1) eğilme dayanımı minimum 2,8 mpa aşınma direnç sınıfı (2-g), yüzey alanı <= 1600 cm2)( Nakliyeler dahildir )

3,29%

4,93%

2,58

3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)( Nakliyeler dahildir )

0,37%

0,55%

0,29

Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)

1,81%

2,71%

1,42

Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması

0,22%

0,32%

0,17

Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)

2,17%

3,26%

1,7

Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması

1,43%

2,15%

1,12

Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması

1,85%

2,77%

1,45

Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)

3,98%

5,97%

3,12

Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

0,97%

1,45%

0,76

Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir )

1,81%

2,71%

1,42

Kendiliğinden Yerleşen Beton( Nakliyeler dahildir )

3,65%

5,48%

2,87

Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kargir inşaatın yıkılması( Nakliyeler dahildir )

0,76%

1,14%

0,6

Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi

0,23%

0,35%

0,18

MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI MUTFAK VE ÇAY OCAĞI ALT DOLABI YAPILMASI

3,17%

4,76%

2,5

MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI MUTFAK VE ÇAY OCAĞI ÜST DOLABI YAPILMASI

1,98%

2,96%

1,55

EPOKSİ REÇİNESİ İLE ÇUBUK ANKRAJI (30cm kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması,çubuk ankrajı yapılması,deliklerin enjeksiyon reçinesiyle doldurulması)

5,74%

8,61%

4,5

Karbon Fiber Kumaşla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Tek Kat Güçlendirme yapılması (Tek Yönlü, 300 gr/m2, 12 k kumaşla)

2,62%

3,93%

2,06

Çatı Kaplamasında Marsilya Tipi Kiremit Bedeli

0,51%

0,76%

0,4

Birinci sınıf (batarya TS EN 200 veya TS EN 817; sifon TS-EN 274-1-2-3) gömme tip bataryalı, (lavabo üzerine monte edilir tip pirinçten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinç kumandasız sifonlu lavabo tesisatı

0,29%

0,43%

0,21

Duvara tam dayalı tip, takriben 65x35 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1)

0,59%

0,89%

0,46

Oval Tip Temperli Camdan Duşakabin

0,7%

1,05%

0,55

11 l/min doğalgaz / lpg'li hermetik şofben (19 kw)

0,83%

1,24%

0,65

115 KW - 129,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı

0,86%

1,29%

0,67

Demont.Dökme dilimli kolonlu radyatör 144/500 mm. (TS EN 442-1)

0,35%

0,53%

0,28

Panel radyatör (tip 22) 600

1,43%

2,14%

1,12

Düz tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2")

0,23%

0,35%

0,18

Ø280 tek cidarlı paslanmaz çelik baca

0,26%

0,39%

0,2

Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)

0,35%

0,53%

0,28

Anma ölçüsü 1" dış çap/et kalınlığı 32/4,4 mm PN 20 alüminyum folyolu (oksijen bariyerli) polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)

0,32%

0,49%

0,26

32 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148)

0,35%

0,52%

0,27

65 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148)

0,24%

0,37%

0,19

Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss

0,38%

0,57%

0,3

Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )

0,35%

0,52%

0,28

3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi

0,59%

0,88%

0,46

Halogenfree kablo ile normal sorti

0,43%

0,64%

0,33

Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı priz sortisi.

0,43%

0,65%

0,34

 

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Var/Yok Durumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı: 3)
Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İstekliler depreme karşı güçlendirme işleri kapsamında aldıkları bir iş deneyim belgesi sunması halinde 3 puan alacaklardır. Zorunlu sunulması istenen iş deneyim belgesinin dışında, benzer iş deneyim puanı almak için ikinci bir iş deneyim belgesi sunulması durumunda; belge tutarı, teklif bedelinin %80 'ini sağlamasa bile yapıların depreme karşı güçlendirme işlerini yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. (İş deneyim tutarının İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı depreme karşı güçlendirme işlerinin yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda da 3 puan alınır.)
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak

 

Fiyat Dışı Unsur Tanımı   

Fiyat Dışı

Unsur Puanı

İstekliler depreme karşı güçlendirme işleri kapsamında aldıkları bir iş deneyim belgesi sunması halinde 3 puan alacaklardır. Zorunlu sunulması istenen iş deneyim belgesinin dışında, benzer iş deneyim puanı almak için ikinci bir iş deneyim belgesi sunulması durumunda; belge tutarı, teklif bedelinin %80 'ini sağlamasa bile yapıların depreme karşı güçlendirme işlerini yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. (İş deneyim tutarının İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı depreme karşı güçlendirme işlerinin yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda da 3 puan alınır.)     

0,33%

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

*Hizmetevlerinde bulunan işyerlerinin kullanımına verilmek üzere 2 adet 3*7 m konteyner temin edilecek. Konteynerler iş bitiminde sonra kontrollük teşkilatı tarafından firmaya teslim edilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02025240