1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve diğer ilgili maddelerine göre ve Belediye Başkanlık Makamının 09/05/2024 tarihli ihale onayına istinaden 30/05/2024 tarihi Perşembe günü Belediye Encümeni huzurunda ve aşağıda listede belirtilen saatlerde, 1. Ve 2. Sıradaki taşınmazlar 04/10/2022 tarih ve 2022/94 sayılı Belediye Meclisi Kararı gereği 10 yıllığına, 4. Sıradaki taşınmaz 1 yıllığına, diğer taşınmazların ise 3 yıllığına “Açık Teklif Artırma Usulüne göre” kiralama ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak taliplilerin şartname bedel makbuzu, geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç, 29/05/2024 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Talipliler, başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile de Belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden, Belediyemiz sorumlu değildir.

2-İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, aylık/yıllık muhammen kira bedeli ile geçici ihale teminatı ve ihale saati gibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.

S.

N.

TAŞINMAZ

MAHALLESİ

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI

AYLIK MUHAMMEN

KİRA BEDELİ

+ % 20 KDV (TL)

% 3 GEÇİCİ İHALE

TEMİNATI (TL)

İHALE SAATİ

01

ZAFER

422 ADA 3 PARSEL

2 NO’ LU FAST – FOOD

9.000,00 TL + % 20 KDV

32.400,00 TL

14:00

02

KURTULUŞ MAH.

KURTULUŞ PAZ.

4285 ADA 1 PARSEL

3 NO’LU GİYİM – TUHAFİYE

12.000,00 TL + % 20 KDV

43.200,00 TL

14:05

03

ATATÜRK

358 ADA 45 PARSEL

8 NO’LU OFİS

4.000,00 TL + % 20 KDV

4.320,00 TL

14:10

04

TAYTAN

BİLA PARSEL

RESTORAN-DÜĞÜN SALONU-HALI SAHA VE KAFETERYA

60.000,00 TL + % 20 KDV

21.600,00 TL

14:15

05

DURASILLI

429 ADA 12 PARSEL

İŞYERİ

4.000,00 TL + % 20 KDV

4.320,00 TL

14:20

06

DURASILLI

25 ADA 5 PARSEL

İŞYERİ

4.000,00 TL + % 20 KDV

4.320,00 TL

14:25

07

SARTMAHMUT

106 ADA 1 PARSEL

2 NO’LU İŞYERİ

2.000,00 TL + % 20 KDV

2.160,00 TL

14:30

08

SARTMAHMUT

101 ADA 2 PARSEL

1 NO’LU İŞYERİ

2.500,00 TL + % 20 KDV

2.700,00 TL

14:35

09

SARTMAHMUT

101 ADA 2 PARSEL

3 NO’LU İŞYERİ

2.500,00 TL + % 20 KDV

2.700,00 TL

14:40

10

SARTMAHMUT

101 ADA 2 PARSEL

4 NO’LU İŞYERİ

2.500,00 TL + % 20  KDV

2.700,00 TL

14:45

11

SARTMAHMUT

101 ADA 2 PARSEL

9 NO’LU İŞYERİ

2.500,00 TL + % 20 KDV

2.700,00 TL

14:50

12

ÇUKUROBA

3542 ADA 4 PARSEL

KAHVEHANE

2.500,00 TL + % 20 KDV

2.700,00 TL

14:55

13

ADALA

131 ADA 56 PARSEL

İŞYERİ

2.000,00 TL + % 20 KDV

2.160,00 TL

15:00

14

ELDELEK

114 ADA 1 PARSEL

İŞYERİ

1.500,00 TL + % 20 KDV

1.620,00 TL

15:05

15

KARAYAHŞİ

109 ADA 2 PARSEL

İŞYERİ

2.000,00 TL + % 20 KDV

2.160,00 TL

15:10

16

ŞİRİNYER

122 ADA 1 PARSEL

KAHVEHANE

2.000,00 TL + % 20 KDV

2.160,00 TL

15:15

 

S.

N.

TAŞINMAZ

MAHALLESİ

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI

YILLIK MUHAMMEN

KİRA BEDELİ

+ % 20 KDV (TL)

% 3 GEÇİCİ İHALE

TEMİNATI (TL)

İHALE SAATİ

17

SARTMAHMUT

106 ADA 1 PARSEL

ARAÇ KANTARI

50.000,00 TL + % 20 KDV

4.500,00 TL

15:20

18

KARAYAHŞİ

1161 PARSEL

ARAÇ KANTARI

15.000,00 TL + % 20 KDV

1.350,00 TL

15:25

 

 

3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;

 

3.1.1-Kanuni İkametgah sahibi olmak.(Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamdan alınmış ikametgah İl mühaberi)

3.1.2-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi.

3.1.3-Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılan kişinin noter onaylı imza beyannamesi.

3.1.4-Geçici İhale Teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.

3.1.5-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

3.1.6-İstekli adına ve vekaleten katılım olması halinde ayrıca vekalet eden kişi adına, Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınan Adli Sicil Belgesi.

3.1.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alınan belge.

3.1.8-Tablonun 3.sırasındaki taşınmazın ihalesine katılacak olan kişi veya tüzel kişiliğin, H1 Yetki Belgesine (Yurt İçi Eşya Komisyonculuğu) sahip olması ve fotokopisini Belediyemize ibraz etmesi,

 

 

 

 

 

 

 

3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde;

 

3.2.1-Tüzel kişiliğin bağlı olduğu odadan tebligat için adres beyanı.

3.2.2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3.2.3-İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3.2.4-Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

3.2.5-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek tüzel kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz ve kesin banka teminat mektubu.

3.2.6-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

3.2.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alınan belge.

3.2.8- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, kollektif şirket ise; ortaklarının tamamının, komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri ile ihaleye vekaleten katılım halinde vekalat eden kişiye ait Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınmış Adli Sicil Belgesi.

 

3.3-Ortak girişim olması halinde;

 

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (3.1) veya (3.2) maddelerindeki belgeler ve noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi istenir.

 

4.1- Şartname bedeli;

 

4.1.-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7.maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan kiraihale şartnamesini ihaleye katılacak olan taliplilere, tablodaki taşınmazların her biri için ayrı bedel ödenmesi gerektiği;

-1.Sıradaki taşınmaz için 5.000,00 TL (Beş Bin Türk Lirası), 

-4.Sıradaki taşınmaz için 20.000,00 TL (Yirmi Bin Türk Lirası),

Diğer sıralarda bulunan taşınmazlar için 3.000,00 TL (Üç Bin Türk Lirası) makbuz karşılığında, Mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebileceği gibi İdare’ de ücretsiz okuyabileceklerdir.      

Taliplilere ilanen duyrulur.                                            

#ilangovtr Basın No ILN02029649