Sayı    : 2023/191 Esas                                                                                                                                                                                                                                                                                     

28/03/2024

 İ L A N

MANİSA 1.AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı, Nurcan Gelener ile Davalı, Ferhat Gelener arasında mahkememizde görülmekte olan Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi davası nedeniyle; tüm araştırmalara rağmen davalı Ferhat Gelenler'in adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;
Evlilik birliğinden gelen yükümlülüklerini yerine getirmeyen Salih ve Emine'den olma 10/10/1960 Salihli doğumlu 608.....536 TC kimlik numaralı davalı Ferhat Gelenler adına gerekli tedbirlerin alınmasına, davalı eşin tasarruf yetkisinin kısıtlanmasına, mahkemece uygun görüldüğü takdirde emekli maaş kartının davacı Nurcan Gelenler'in tasarrufunda bırakılmasına, davalının eve yapacağı parasal katkının 9.000 TL olarak belirlenmesine dair iş bu davaya karşı davalının cevapları ile delil ve tanıklarını iş bu ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde mahkememize bildirmesi, aksi taktirde davalının dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağının tebligat yerine kaim olmak üzeri 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 29.maddesi gereği ilan olunur.


 

#ilangovtr Basın No ILN02013234