Üniversitemiz Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesinde bulunan ve aşağıda bilgileri yazılı 400 m2’lik taşınmaz, yüklenici tarafından çelik-betonarme vb. yapı inşa edilerek zincir market şubesi olarak hizmet vermek üzere 10(on) yıllığına kiraya verilecektir.

1- Kiralama ihalesi; 2886 sayılı D.İ.K 'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 20/03/2024 tarihinde saat 10:30’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

2- Taşınmazın tahmin edilen aylık kira bedeli 32.200,00 TL+KDV olup geçici teminat miktarı 11.592,00 TL’dir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıda belirtilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. İhale komisyonuna beyan edilecek tüm evrakların asılları veya aslı idarece görülmüştür ibareli olması zorunludur.

 Gerçek kişilerde;

a) Kiralama amacının zincir market olması sebebiyle isteklilerin ihalenin yapılacağı yıl içinde olmak kaydıyla; Türkiye'de en az 20 (yirmi) farklı ilde zincir market şube hizmeti verdiğine dair, ilgili Ticaret ve Sanayi Odası birimlerinden alacakları Ticaret Sicil Gazetesi kayıt belgelerini sunmaları gerekmektedir.

b) Türkiye’de kanuni İkametgâh belgesi

c) Türkiye’de tebligat adresi ve irtibat telefonu

ç) İhaleye teklif vermek isteyen gerçek kişilerin ya da vekaleten ihaleye teklif verecek olan yetkilinin sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten ihale tarihi itibariyle en fazla 15 gün içinde alınmış adli sicil belgesi.

d) Aslı ibraz edilmek üzere kimlik fotokopisi

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya, teklif vermeye ve açık arttırmaya yetkili olduğuna ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge

g) İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

Tüzel kişilerde;

a) Kiralama amacının zincir market olması sebebiyle isteklilerin ihalenin yapılacağı yıl içinde olmak kaydıyla; Türkiye'de en az 20 (yirmi) farklı ilde zincir market şube hizmeti verdiğine dair, ilgili Ticaret ve Sanayi Odası birimlerinden alacakları Ticaret Sicil Gazetesi kayıt belgelerini sunmaları gerekmektedir.

b) Türkiye çapında zincir market şubesi olan kurumsal firmalar, bizzat kendileri (isim hakkı, franchising vb. yetkilendirme belgesi ile ihaleye katılınamaz) ihale şartnamesine uygun market işletmesi için ihaleye katılabilecektir.

c) Ticaret Sicil Gazetesi

ç) Vergi Kimlik Numarası

d) Türkiye’de tebligat adresi ve irtibat telefonu

e) Tüzel kişiliği oluşturan tüm ortaklar ve vekaleten ihaleye teklif verecek olan yetkilinin sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ya da e-devletten ihale tarihi itibariyle 15 gün içinde alınmış adli sicil belgesi.

f) Ortak girişim halinde Ortaklık Durum Belgesi,

g) Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge,

h) İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

4- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Şube Müdürlüğü bürosunda bedelsiz olarak görülebileceği gibi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Merkez Şubesi TR48 0001 0001 8840 1982 9250 01 iban no’lu hesabına 3.000,00 TL şartname bedeli yatırılarak makbuz ibraz etmek suretiyle temin edilebilir. İhaleye katılacak istekliler şartnameyi almak zorundadır.

5-Teklifler, iadeli taahhütlü posta yolu ile de gönderilebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Kiralamaya ilişkin vergi, resim ve harçlar ayrıca tahsil edilecektir.

7-İhaleleye ilişkin ilan https://ihaleilani.cbu.edu.tr sayfası duyurular bölümünde de görülebilir.

8-Kurum Adresi ve İletişim Bilgileri: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi 45140 Yunusemre/MANİSA    

İletişim: 0 236 201 1212- 201 1208 E-posta: imid.baskanlik @cbu.edu.tr

#ilangovtr Basın No ILN01995949